جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
 
IMO Goodwill

 دنیای دریایی چند وجهی مجموعه ای از فرصت های شغلی غنی و تحقق پذیر را برای جوانان، هم در دریا و هم در ساحل ارائه می دهد .

دریانوردی می تواند نه تنها فرصتی برای تأمین مایحتاج خانواده هایشان ، بلکه فرصت های بی نظیری را برای نسل های جوان در دریا های جهان فراهم کند و با شگفتی های جهان روبرو شود. راه های دیگری مانند مهندسی دریا ، معماری دریایی و قانون دریایی فرصتی را برای زندگی مهیج و پویا در یک حوزه حرفه ای واقعاً حیاتی فراهم می کند.

 

سفیر دریایی حسن نیت IMO کیست؟

سفیر دریایی حسن نیت IMO سخنگوی یا مدافع مشاغل دریایی و دریانوردی است .

 

چه کسی می تواند سفیر دریایی حسن نیت IMO را معرفی کند؟

دولت های عضو IMO، سازمان های بین المللی با وضعیت مشاوره یا دارای تفاهم نامه همکاری منعقد شده با IMO دعوت شده اند تا با انتخاب و شناسایی "سفیران دریایی حسن نیت" برای ارتقا مشاغل دریایی و دریانوردی و آگاهی از مزایای مثبت در این طرح شرکت کنند .

 

سفیر دریای حسن نیت IMO  چه کاری انجام می  دهد؟

سفیران دریایی حسن نیت IMO تشویق می شوند تا اشتیاق خود را در مورد دنیای دریایی با دیگران به اشتراک بگذارند، به ویژه جوانان که تحصیلات بعدی، کارآموزی و مسیر های شغلی خود را آغاز می کنند . سفیران دریایی حسن نیت می توانند جوانان را درگیر کنند، الهام بگیرند و از جوانان بخواهند که شغل خود را در دریا یا صنایع دریایی در نظر بگیرند . هدف، دستیابی به مخاطبان جدید و الهام بخشیدن به نسل جدیدی از متخصصان و دریانوردان دریایی است .

The multi-faceted maritime world offers a series of rich and fulfilling career opportunities for young people, both at sea and ashore. 

Seafaring can provide young generations not only with an opportunity to provide for their families but also with unique opportunities to navigate the seas of the globe and encounter the wonders of the world. Other avenues such as marine engineering, naval architecture and maritime law provide the chance for an exciting and dynamic life in a truly vital professional sphere. 

 IMO has therefore launched the IMO Goodwill Maritime Ambassadors scheme, as a programme to engage and enthuse young people on the opportunities that exist in maritime professions.

Who is an IMO Goodwill Maritime Ambassador?

An IMO Goodwill Maritime Ambassador is a spokesperson or advocate for the maritime and seafaring professions.

Who can nominate an IMO Goodwill Maritime Ambassador?

IMO Member Governments and international organizations in consultative status or which have concluded an agreement of cooperation with IMO are invited to participate in the scheme by selecting and identifying “IMO Goodwill Maritime Ambassadors” to promote the maritime and seafaring professions and raise awareness of the positive benefits of choosing a career at sea or other maritime profession.

 

What does an IMO Goodwill Maritime Ambassador do?

IMO Goodwill Maritime Ambassadors are encouraged to share their passion about the maritime world with others, particularly young people who are starting out on their further education, apprenticeships and career pathways.

By reaching out, IMO Goodwill Maritime Ambassadors can engage, inspire and call upon young people to consider careers at sea or in the maritime industries. The goal is to reach new target audiences and inspire a new generation of maritime experts and seafarers.