یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

تماس با ما

 

12

علی اکبر صفایی

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی

 رئیس شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی  

 

یی

حسین عباس نژاد

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

 نائب رئیس شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی  

تلفن: 84932041

 

آقای مرزبان

علی اکبر مرزبان

مدیر کل امور دریانوردان، سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی

مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور

تلفن: 84932081

 

اسماعیلی

نقی امیر اسماعیلی کناری

مسئول برگزاری امور دریایی

تلفن: 84932813

 

محمدعلی بیانلو

محمد علی بیانلو

کارشناس دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور

تلفن: 84932188

نمابر: 88651191


امیر سعیدی

سید امیر سعیدی

کارشناس دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور

تلفن: 84932811