یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

شاخص های اختصاصی دریانورد نمونه

(قابل ارزیابی توسط ارگان های ذیربط)

 

1-    انجام فعالیت شاخص و برتر در زمینه ایمنی و امنیت جان افراد در دریا، پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی، و مقابله با دزدی دریایی و همچنین عملکرد ،(Marine Property) یا حفظ اموال و جلوگیری از صدمات به اموال دریایی مناسب در جهت پیشبرد عملیات کشتی

2-    انجام تحقیق و یا پژوهش در زمینه دریانوردی به منظور ارتقای توانمندی دریانوردان، و یا ایمنی و امنیت دریانوردی

3-    دارا بودن حسن سابقه و شهرت از لحاظ اخلاقی، انضباطی و کاری و روحیه مسئولیت پذیری و همکاری