یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
 
  

2

روز دریانورد

Day of the Seafarer

    در کنفرانس دیپلماتیک بازنگری کنوانسیون استانداردها، آموزش و گواهینامه‌های دریانوردی (STCW) در ژوئن 2010 مقرر گردید به  منظور قدردانی از زحمات دریانوردان کشورهای عضو در 25 ژوئن هر سال (اوایل تیر ماه) مراسمی تحت عنوان روز دریانورد برگزار شود .

انتخاب دریانوردان بر اساس شاخص های زیر می باشد :

شاخصهای انتخاب دریانورد نمونه شاخصهای انتخاب دریانورد نمونه

  

Circular Letter No.3433lمورخ 10ژانویه 2014

Circular Letter No.3433 مورخ 10ژانویه 2014