یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 
  

2

روز دریانورد

Day of the Seafarer

    در کنفرانس دیپلماتیک بازنگری کنوانسیون استانداردها، آموزش و گواهینامه‌های دریانوردی (STCW) در ژوئن 2010 مقرر گردید به  منظور قدردانی از زحمات دریانوردان کشورهای عضو در 25 ژوئن هر سال (اوایل تیر ماه) مراسمی تحت عنوان روز دریانورد برگزار شود .

 

Circular Letter No.3433lمورخ 10ژانویه 2014

Circular Letter No.3433 مورخ 10ژانویه 2014


 

Circular Letter, January 2014

Circular Letter