پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
 

اخبار

برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد با حضور وزیر محترم راه وشهرسازی

برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد با حضور وزیر محترم راه وشهرسازی

برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد با حضور وزیر محترم راه وشهرسازی
برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد با حضور وزیر محترم راه وشهرسازی
8
7
6
5
4
3
2
1

44
9

۲۵ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۵۲
تعداد بازدید : ۱۲۱