یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/همایش هماهنگی ارگان ها

همایش ارگانهای دریایی کشور

همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور، همه ساله فرصتی مناسب  برای اعضاء جامعه دریایی کشور بوده تا دور هم جمع شوند و مشکلات و مسائل خود را طرح نموده، راه حل های مناسبی برای آنها بیابند. اما آنچه امروزه بیش از پیش بایستی مورد توجه قرار گیرد، ضرورت ایجاد هماهنگی در تمامی سطوح، از تدوین استرانژی مشترک جامعه دریایی گرفته، تا تصمیم سازی، اجرا، پایش، نظارت و اصلاح رویه های جاری است. در واقع ارگانهای دریایی باید به مثابه اعضاء یک پیکر واحد، از طریق برنامه ریزی هماهنگ و هم راستا، با سرعت متناسب رشد نمایند تا امکان تداوم حیات، توسعه و بهبودبرای این پیکر واحد فراهم اید.  سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حاکمیت و مدیریت امور دریایی کشور، نقش خود را در این زمینه ایفاء نموده و ان شاءا... در آینده نیز اقدامات خود را در این زمینه تقویت خواهد نمود. همایش سالانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین ذی نفعان امور دریایی کشور است.