یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 


پوستر همایش بیستم

 بیستمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور باحضور مقامات ارشد کشوری و لشکری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بیش از 50 ارگان دریایی از بخش‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در روزهای 24و 20 اردیبهشت ماه 1391 با شعار «دریانوردی، جهان پس از یکصد سال، ایران، حال و آینده» با تولیت و میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت جامعه دریایی کشور در جزیره کیش برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در همایش ضمن تأکید بر تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس و قدردانی از میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی به خاطر برگزاری مطلوب همایش، مراتب  سپاس خود را از پیام گرم و اثربخش دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی اعلام نموده و قطعنامه بیستمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی را در 15 بند که به منزله یکی از اسناد فرادستی جامعه دریایی در راستای تحقق سند چشم‌انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و بیانگر اولویت‌‌های پیش‌روی جامعه دریایی کشور در جهت نیل به اهداف مورد نظر  می‌باشد، بشرح ذیل صادر می‌نماید: 

قطعنامه همایش بیستم قطعنامه همایش بیستم

محورهای همایش و پنل ها به شرح ذیل می باشد :

1-      ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی

·          اجرای الزامات ملی و بین المللی فنی و عملیاتی در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی، فرصت ها و راه کارها

·          پدیده دزدی دریایی، اثرات آن بر ایمنی و امنیت دریانوردی و اقدامات ملی و بین المللی

·          جایگاه حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی، ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی

·          راهبرد سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص تدوین، بازنگری و اجرای الزامات بین المللی دریانوردی، چالش ها و راه کارها

·          اجرای الزامات ملی و بین المللی در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست در شناورهای صیادی، توان اقتصادی صنعت صید و صیادی

 

3 - جایگاه بنادر در توسعه حمل و نقل دریایی

·          نقش بنادر در اقتصاد خرد و کلان کشور در دهه هشتم تأسیس سازمان بنادر و دریانوردی

·          سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر و تأثیر آن در جایگاه بنادر کشور در رقابت های منطقه ای

·          توانمند سازی و رقابت پذیری بخش غیر دولتی با مشارکت در فعالیت های حوزه بندری و دریایی و ایجاد بستر مناسب برای تعامل شهر و بندر

·          تأثیر یکپارچگی صنعت حمل و نقل دریایی کشور در افزایش سهم بنادر در تجارت فرامرزی

·          اجرای الزامات بین المللی بندری، کاهش ریسک و افزایش کارایی بنادر کشور


2-     توسعه منابع انسانی در حمل و نقل دریایی

·          ایجاد فرصت های شغلی و محیط کار مطلوب به منظور جذب منابع انسانی در حمل و نقل دریایی

·          نظام جدید آموزش و گواهینامه های دریانوردی براساس اصلاحیه سال 2010 کنوانسیون STCW

·          اجرای الزامات کنوانسیون جامع کار دریایی (MLC 2006 )، راه کارها و چالش های موجود

·          توسعه آموزش عالی در بخش دریایی و بندری مبتنی بر نیازهای کشور

·          قوانین و مقررات بین المللی (ILO 185 ) و موانع بین المللی برای دریانوردان ایرانی و اثرات آن در جذب منبع انسانی و ریسک عامل نیروی انسانی در سوانح دریایی


4-اقتصاد حمل و نقل دریایی و چالش های پیش رو

·          توسعه و تمرکز منابع مالی مرتبط با حمل ونقل دریایی در قالب ایجاد بانک دریایی

·          برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل دریایی کشور در افق چشم انداز و برنامه پنجم توسعه

·          بحران اقتصادی بین المللی و اثرات آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور با توجه به شرایط ویژه بین المللی جمهوری اسلامی ایران

·          سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه حمل و نقل دریایی

·          صنعت سوخت رسانی (بانکرینگ، قاچاق سوخت و .....) در کشور      تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸