جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
 

نوزدهمین همایش ارگانهای دریایی کشور

 نوزدهمین همایش ارگانهای دریایی کشور با شعار «ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی در راستای توسعه دریامحور» در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1390 در رامسر به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

شرکت کنندگان باعنایت به شعار همایش، به توجه هرچه بیشتر بر ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی کشور تأکید نموده و در این راستا قطعنامه این همایش را به شرح ذیل موردتصویب قرار دادند:

قطعنامه همایش نوزدهم قطعنامه نوزدهمین همایش ارگانهای دریایی کشور


 -------------------------

محورهای همایش و پنل ها

1-روشهای فن آوری نوین سازگار با محیط زیست در توسعه مناطق دریایی

2-فرصتها و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر

3-ضوابط ، دستورالعمل

4-الزامات حوزه قوانین و مقررات ملی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی در حوزه محیط زیست دریایی

5-چالشهای فراروی توسعه بنادر و مناطق ساحلی و دریایی ادارات و توسعه پایدار

پنل ایمنی و امنیت دریانوردی

1-نقش نیروی انسانی در تأمین و ارتقاء ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی

2-راه کارهای مقابله با چالش دزدی های دریایی

3-راهبردهای کشور برای ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی

4-همکاریهای ملی، منطقه ای و بین المللی در ارتقاء ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی

5-ارتباط رقابت پذیری با ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی

پنل رقابت پذیری در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی

1-تأثیر رقابت پذیری زیرساختها و خدمات بندری و دریایی بر افزایش ترافیک کشتی و کالا

2- نقش و تأثیر بازاریابی و سرمایه گذاری در رقابت پذیر ساختن بنادر کشور

3-قوانین و مقررات حاکم بر بنادر و چالشهای رقابت پذیر ساختن آنها

4-نقش عرضه کنندگان خدمات بندری بر افزایش رقابت پذیری خدمات حمل و نقل دریایی

5-نقش مدیریت استراتژیک بنادر در رقابت پذیری

پنل چشم انداز بخش دریایی و بندری کشور باتوجه به الزامات توسعه دریامحور

1-اشتغال نیروی انسانی

ضروریات، الزامات و چالشهای فراروی اشتغال نیروی انسانی دریانورد (نظام وظیفه، قانون کار، تأمین اجتماعی و غیره)

2-آموزش منابع انسانی

ضرورت تدوین سند ملی آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص بندری و دریایی (ارزشیابی مدارک تحصیلی، نظام شغلی و غیره)

3-قوانین و مقررات دریایی

(بحث محاکم قضایی، شورای حل اختلاف، تجدید نظر در قانون دریایی و غیره)

4-ضروریات تفکیک وظائف ارگانهای حاکمیتی

(زیست محیطی یا کار، آموزش بندری و دریایی و غیره)

5-تأمین منابع

(مالی، پوشش های بیمه ای، حمایتی و غیره)

6-کاربرد سیستم های فناوری اطلاعات

(ورود و خروج کشتی، نقشه بارچینی، گزارش حوادث محتمل الوقوع و غیره)